...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަވާކެޑެ
ނ.
ފުރާނަ ހުރި އެއްޗެހި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށާއި ބޮޑުވުމަށް އެ އެއްޗެހީގެ ހަށިގަނޑަށް މަދު މިންވަރު މިންވަރުން ބޭނުންވާ ވައްތަރުތައް.
މި ވައްތަރުތައް ލިބެނީ ކާއެއްޗިއްސާއި ބޯ އެއްޗެހިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ