...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިހަމަ
އ.
ޤަބޫލުކަން ނުވަތަ ފަރުވާލެއްނެތްކަން ފާޅުކުރުމަށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
ތިޔަ ފައިސާ ނުދިނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެވޭ . ކިތަންމެ . އެންމެރަނގަޅު . ވަރިހަމަ . ވައްރާ . ފަރުވާލެއްނެތުން . ފައްސިޔަކޮށްލުން . ފަސޭހައުޅުން . ގަންބަޅެނަގެހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ