...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިހަމަވުން
މ.
(1) ފަރުވާ ނުހުރުން.
(2) ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުވުން.
(3) ފަރުވާލަކައި ނުލައި ޤަބޫލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރުވާލެއްނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ