...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުނުލާރާޅުގަނޑު
ނ.
(1) މެދުނުކެނޑި ނަގާރާޅު.
(2) މެދުކެނޑުމެއްނެތި ނަގަނަގައި އޮންނަ ރާޅުތައް.
(3) މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އޮންނަ ރާޅުނަގާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ