...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުންއެޅުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗިހިތަކެއްގެ މޮޅުދެރަ ނުވަތަ ގިނަ މަދުމިނުން ނުވަތަ ދިގު ކުރުމިނުން ނުވަތަ ބޮޑު ކުޑަ މިނުން އަޅައިބެލުން.
(2) ބައިބެހުމަށްޓަކައި، ބަޔަކު މޮޅުދެރަ ނުވަތަ ދިގު ކުރުމިނުން ހަމަ ހަމަ ވާގޮތަށް ބައިތިއްބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ