...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުބެލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުރިގޮތް ބެލުން.
(2) މިންވަރު ބެލުން (3) ޢިމްތިޙާނު ކުރުން.
(4) ޢަދަދު ބެލުން.
(5) ހަކަތަބެލުން.
(6) ބާރުބެލުން.
(7) ދެރާޅުދޭތެރޭ ވަރުލާ ވަގުތު ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރަބެލުން . ވަރޮބެލުން . ފުންމިންބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ