...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުދެރަވުން
މ.
(1) ގައިގެ ހަކަތަ ބަލިވުން.
(2) ޙާލުބޮޑުވުން.
(3) ބާރުކުޑަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަދޫވުން . ބަލިކަށިވުން . ކަފަވުން . ވަރަދެރަވުން . ފެނަށްބަލިވުން . ގައިބާރުދެރަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ