...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރުގަދަ
ނއ.
(1) ގަދަފަދަ.
(2) ބާރުގަދަ.
(3) ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދޫކާރު . ހިތިބޯ . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހުޅަނގުވިނަ . ހެސަ . ހޮދާރު . ނަންއިތުރު . ނިދަންމިޔަރު . ނީލަގެރިއެތް . ރަތްކަށި . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްދަތިމުޑު . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަރަބޯ . ބަބުރުހަނދި . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބަދަވި . ބަދަވީން . ބަލި . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބެރެބޭވުން . ބޮޑަވަކި . ބޯވިއްދާ . ކަށިކެޔޮ . ކަށިގޮނު . ކަނޑި މިޔަރު . ކަން . ކަންކުން . ކަޅުވެން . ކައިރު . ކައްޓެޅި . ކާޅު . ކިނބޫ . ކުނބުވައްގަނޑު . ކޫސް . ކޫސްކިޔުން . ކޮޅުވަށިންދިނުން . ކޮކަޑި . އަސްދޫނި . އިސްފިރޭނު . އެއްކަށިވީރު . ވަހުރަކީ . ވަރަގަދަ . ވަރުހެސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ