...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅަ
މ.
(ޏ،ސ) (1) ގޮނި.
ސަރަހައްދަކާ ނިސްބަތްކޮށް އެތަނެއްގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބު.
(2) ވަންހަ.
(3) (ލ) ވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދުން . ހިކަރިވުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ރާއުނދުން . ރޭޒާވަޅު . ބުއިން . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . ކަނުވުން . ކަންހިފާކުޅުން . ކަންހިފުން . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކޮޅަލި . އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަނދަވަޅު . އޮށްވަޅު . ވަޅުބޭނުން . މަތިވައް . މަލަރުކުރުން . މިއަން . މުކޮޅު . މުތްކުޅުން . މޯދަނޑި . ފަދަމް . ފަސްމުށްޖެހުން . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފިހާރައަށްލުން . ފިޔަވަޅުފުޅު . ފުއްވަޅުބެލުން . ފުއްވަޅުބޭސް . ދަންފުޅި . ދަވަޅު . ދަމައިނެގުން . ދަތްކޮޅު . ދިރިހުއްޓައި ކަށްވަޅަށް ދިއުން . ދޫ . ތަންވަޅުބެލުން . ތަޅު . ތަޅުދަނޑިޖެހުން . ތަލްގީން . ތާވަޅަޖެހުން . ތާވަޅު . ތިލާވަތުގެސަޖިދަ . ލޯޖަހައިގެންބެލުން . ގަތްވަޑަށްމަރަވުން . ގަގުނަސްދޫނި . ގިރިވެލާ . ގުންބަޅަ . ގޮލްފު . ސިންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ