...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ.
"ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ.
އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކޮންމެއެއްޗެއްވެސް ރަނގަޅުވުމަކީ، އެއެއްޗަކުން ހިފެންވާ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފުމެވެ.
ވަޅިން ހިފަންވާ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފޭނީ އޭގައި ތޫނުކަން ހުރިއްޔާއެވެ.
ހަމަ އެފަދައިން، އަނބިމީހާވެސް ރަނގަޅު އަނތްބަކަށްވާނީ، އުޅުންހުރި ގޮތްހުރި ހެޔޮމީހަކަށް ވިއްޔާއެވެ.
މިބަސް އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އަނބިންނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ