...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިއެޅުން
މ.
އަނިޔާއެް ދިނުމަށް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް އިންސާނެއްގަ ހައިވާނެއްގެ ގައިގެ ތަނެއް ވަޅިއަކުން ނުވަތަ ފިޔޮއްސަކުން ކަފައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅިންއެޅުން . ވަޅިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ