...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިފަންކޮށުން
މ.
ރޯފަނުން ބާވަތްބާވަތުގެ ތަކެތި ތަފާތު ރީތި ގޮތް ގޮތަށް ހަދައި އެލުވުން.
މިއީ މެހްމާނުންނަށް މާތްކޮށް ހިތައި ޢިއްޒަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ކުރާކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ