...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން
(މިސާލުބަހެއް) ތިމާކުރި މަސައްކަތެއްނެތި ބައެއްގެ މެދުން ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން ފައިދާ ހޯދައި ގަތުމަށް ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ