...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅު
ނ.
(1) އެއްޗެހި އިންދާށާއި ވަޅުލުމަށާއި އެއްޗެހި ޖެހުމަށް ވަށްކޮށް ނުވަތަ ހަތަރެސްކަނަށް ބިމުން ފުންކޮށް ކޮންނަ ތަންތަން.
(2) ފެން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބިންގަނޑު ކޮނެ ފެނުތެރޭގައި ބައެއް ހުންނާނޭހެން ރާނައިގެންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަން.
(3) (ލ) ވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަރިންމަ . ހަރު . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރޯދަ . ހަކި . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަރޮދި . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަލަކަ . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހާލަތު . ހާސްވަޅު . ހާޑުމަޅި . ހިނދިވަޅު . ހިނދިވަޅޮ . ހިނދު . ހިނދުން . ހިނދުރި . ހިނިހަރު . ހިނޭޖެހުން . ހިންމުން . ހިރިގައު . ހިރު . ހިރުބޮލި . ހިރުއެޅުން . ހިބަންމަސް . ހިކަރި . ހިކަރިވުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތިއެޅުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހުހިވައް . ހުނިވަޅު . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުދެހިރާ . ހެނދި . ހެރެހިކަ . ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ހޮރު . ހޮޅިލުން . ހޮޅުންއެޅުން . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ