...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުނުލިބުން
މ.
ކަށްވަޅު ކޮނުމުގައި މައްޔިތެއްގެ ކަށިގަނޑު ނުވަތަ ސަންދޯކެއް ފެނުން ފަދަ ކަމަކުން ނުވަތަ އަދި މިނޫންވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން އެތަނަކުން ޖާގަނުލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ