...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުބޭނުން
ނ.
(1) ކެޔޮފަދަ ތަކެތި ދޮންކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ވަޅުލުން.
(2) ރާނައިފައި ހުރި ވަޅުބުރިއެއް ހުރިތަނުން ފެށިގެން ވަޅުބަހައްޓަން ކޮނެފައިވާ ވަޅާ ދޭތެރޭ ކަޗޯރުކޮށް ކޮނެފައި ވާ ލައްވައިގެން، ގެންގޮސް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ވަޅަށް ފެއްތުން.
(3) ގަސްރުއް ހުރި ތަނުން ފެށިގެން އިންދަން ބޭނުންވާ ވަޅާ ހަމަޔަށް ކަޗޯރުކޮށް ކޮނެފައި ވާޖަހައިގެން، ގެންގޮސް އިންދަން ބޭނުންވާ ވަޅަށް ބޭލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ