...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުއެޅުން
މ.
ރައްކައު ކުރުމަށާއި އެނޫންވެސް ބޭނުމަށްޓަކައި ބައެއް ތަކެތި ވަޅުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަފެހުން . ކަރޮފެހުން . ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ