...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުތިލަކުރުން
މ.
(1) ކަށްވަޅު އޭގެމިނަށް ކޮނުން.
(2) ފުންކޮށް ކޮނެފައި ހުރިވަޅެއް ނުވަތަ ވަޅުގަނޑެއް ފަސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އަޅައިގެން ބޭނުން މިނަކަށް ހަމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ