...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޅުގަނޑު
ނ.
(1) ބައެއް ބޭނުންތަކަށް ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅު.
މިސާލު:
(ހ) ކުނިއަޅާ ވަޅުގަނޑު.
(ށ) ނަރުދަމާ ވަޅުގަނޑު.
(2) ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ނޫންގޮތަކަށް ކޮނެފައި ނުވަތަ ހެދިފައި ހުންނަ އަޑިތައް.
(3) މަޖާޒު:
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދަށަށްދާ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނދު . ނަރުދަމާވަޅުގަނޑު . ބުރެކިޕެޑަލް . ވަށްޑެއްޔާ . ވަޅުގަނޑު . ވަސްހޮޅި . ވަޑަގަނޑަ . މައިން . މަސްމަތީރުއް . މޫޑުވުން . ފާރު . ފާޚާނާވަޅުގަނޑު . ދުންލާދޮންކުރުން . ދުންލުން . ތެޔޮބައްތި . ޖަންކުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ