...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަ
ނ.
(1) ބައެއްގަސްގަހުގެ ބޭރުތޮށީގެ އެތެރެފަރާތުގައި ހުންނަ ފަށްފަށަށް ނެގޭ ތޮއްޓެއް.
(2) ނއ.
މުރަނަކަން.
ކެނޑި ތަތްވުމާއެކު މަޑުވާ މަޑުވުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަންތައް ކުރުމުގައި ވާންވީ ވަރަށް ވުރެ ލަސްލަހުން ކުރެވޭ ތަތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅު . ހަތިކޮޅު . ހިކަނދިވަކަރު . ހިލަފުށް . ހުނބުޅު . ހުރަސް . ހުރަސްއެޅުން . ހުޅަސް . ހުޅަސްވަކަރު . ހުދުހައިވަކަރު . ހުދުކިއްތާނި . ހެތުރު . ނަނުއެޅުން . ނަލައަތަވާ . ނެދުން . ރުކުފަތި . ރުއް . ރުވާ . ރުވާކެނޑުން . ބަނޑުބެރި . ބަނޑުވަސް . ބަނޑުފައިދޮށް . ބަޑިފިހިގަނޑު . ބާބިލިވަކަރު . ބުޅާފިލާ . ބުއްލަބުޑި . ބެންތެޔޮ . ބެރި . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޮޑަވަކި . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ކަށިކެޔޮ . ކަނޑޫ . ކަތިމެއްލަ . ކިރުވަކަދަނޑި . ކީއްތާނި . ކީއްތާނިފޮތި . ކީލި . ކުނބުވައްގަނޑު . ކުނާ . ކުރުކަނި . ކުރުކަނިމަތީވަކަރު . ކުކުޅުވަހި . ކުކުޅުދައު . ކޮށާރު . ކޮށުން . އަނގުނު . އަރިންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ