...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރާގު
ނ.
(1) ވަޅޯކޮށް ކިޔާ ރާގު.
(2) އަކުރުދަމައިފައި ކިޔާ ދިގުރާގު.
(3) ވާހަކަދެއްކުމުގައި ހުންނަގޮތް.
(4) މަޖާޒު:
ކަންތަކުގައި ވާންވީ ވަރަށް ވުރެން ލަސްކޮށް އުޅޭއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ