...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ.
"ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ.
ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) މިހެން ބުނެއުޅެނީ ޝަރިޔަތުގައި ކޮންމެ އެއްފަރާތަކަށް ބުރަވާގޮތަށް ނިޔާ ކަނޑައެޅިއްޖެކަމަށް ހީވީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ