...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރުގެ
ނ.
(1) އިހުގައި ސަރުކާރުން ވަކަރު ރައްކާކުރައްވާން، މާލޭގައިއަޅުއްވައިފައިހުރި ގެ.
މިގެ ހުރީ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ކުޑަލާމިގަސްދޮށު އަތިރިމަތީގައި.
އަނެއްބައި ދުވަސްވަރެއްގައި މާރުކޭޓާދިމާއިން ދެކުނުގައި ކުރީ އަތިރިމަތީގައެވެ.
މިގޭގައި ސަލާންޖަހާކުދިން ނިދައި އުޅުނެވެ.
(2) ބަނޑޭރިގެއާ ދިމާއިން އަތިރިމަތީ ފާރުކައިރީގައި، އޭރު އެތާހުރި ހެލެނބެލި ގަސްދޮށު ދޮރޯށީގެ ހުޅަނގުން ސަލާންޖަހާކުދީން ނިދާ އުޅޭން ދައުލަތުން އަޅުއްވައިފ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފުށް . ހުޅަސް . ހުދުހައިވަކަރު . އަރިވަކަރު . ވަކަރުފުށް . ވިދުހަންޖެހުން . ފޮށިފަތްވަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ