...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކަރުޖެހުން
ެމ.
(1) ރުއްކަނޑާންވެގެން ވަކަރުލާތޯބަލާން ފުރޮއިން ހޮނދުޖަހައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހާގައިހުރި ހަރުދަނާކަމެއް ބަލައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ