...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކާރަންއެޅުން
މ.
(ހ) (މިސާލު) ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެއްތަނަކަށް އެޅުން.
މިސާލު:
ހީވަނީ ވަކާރަށް އަޅައިފައި އޮތްހެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ