...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކާލާތުކުރުން
މ.
(1) މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތުން ސަރިއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކަމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ތިމާއަށް ފެންނަގޮތް ދިފާޢުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ