...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކި
ނ.
(1) ގޮވާމުގެ އޮއްޓަރު.
(2) ބައެއްގަސްގަހުގައި އަޅާ ކުދި ތަކެތި.
(3) މިނިކާ ނުވަތަ އަތްފައިން ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރުގެ ނިޔަފަތި.
(4) އޮށްވަޅު ކުޅޭއިރު ހިލާވަޅުގެ ކުރީވަޅުގައި އޮންނަފުށް.
(5) ގުޅުން ކެނޑިގެން ނުވަތަ މެދުކެނޑިގެންވާ ދުރު.
(6) އެއްޗެހިތަކެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެހެނިހެން އެއްޗިއްސާ ކުރެވޭ ތަފާތު.
(7) އެކަހެރި.
(8) ޖުމުލައެއް ނިމުމުގެ ގޮތުން ޖަހާ ނިޝާން.
(9) (މކ) މިޔަރުގެ ފީކަރުގައި ބައްދާން ގެންގުޅޭ ރޯނުންހަދައިފައި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަންނެގުން . ހަންދެމުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރުވާޅު . ހަކަތަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައިޖާނު . ހައުރުފިޔާ . ހައްދު . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހާހޯ . ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހާލިގަބަ . ހާޖިސް . ހިނދޫ . ހިންދީން . ހިރިހަމައިދި . ހިރިކަށުނގަ . ހިރުނދު . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިތާކުޅެލުން . ހިތިފިލުން . ހިތިފިލުވުން . ހިޔަނިފުޅު . ހީކުރުން . ހުނިފުރޭނުން . ހުނިޖެހުން . ހުރާގޭތަފާ . ހުޅު . ހުތް . ހުސްކުރުން . ހުސްވުން . ހޫލަ . ހެދިގެންއުޅުން . ހެދުން . ހޭހަން . ހޭނުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޭބޯ . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ