...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކިވެގަތުން
މ.
(1) އަމިއްލައަށް ގުޅުން ކަނޑާލުން.
(2) އަމިއްލައަށް ދުރުހެލިވެގަތުން.
(3) އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމުންދުރުވުން . ކޮޅުފައިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ