...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކީލު
ނ.
(1) ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ފާސް ލިބިފައިވާ މީހާ.
(2) ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކަމެއްގައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ހުންނަމީހާ.
(3) އޭޖެންޓް.
(4) ބަދަލުގައި ހުންނަ މީހާ.
(5) އޮފީހެއްގެ ވަކީލުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރާނައިބު . ކޮންސެލްކަން . ވަކީލު . ވަކީލުކަން . ވަކީލުކެނޑުން . ގައުން . ސަފީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ