...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކީލުކުރުން
މ.
ކަމެއް ނިމިގެންދާނެ ގޮތްއޮތީ ﷲ ސުބުޙޙޙޙޙހަނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ މިންވަރުފުޅުގައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ހިތް ނިޔަތް ޚަލާސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކީލުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ