...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައަތް
ނ.
(1) އިރުމައްޗަށް އެނބުރި ހުރިމީހާގެ އުތުރު ފަރާތު އަތް.
(2) ހަށިގަނޑުގައި ހިތް އޮންނަ ފަރާތުގެ އަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހުންކޮށި . ކުޑަވަނިފަރާތް . އަރިތާކިހާ . ވައަތްތެރި . ވާތިރޯނު . ވާތް . ވާތްފަރާތް . ވާތްތެރި . ދަރާވެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ