...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައަތްތެރި
ނއ.
(1) ކަނާއަތަށްވުރެ ވައަތުން ކަންތައްކުރާން ފަސޭހަ.
(2) ކަންތައްކުރުމުގައި ވައަތް އިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ