...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިހިނގުން
މ.
(1) ވައިހުރި އެއްޗެއްގެ ފޫގޮސްގެން ނުވަތަ ފެޅިގެން އެއިން ވައި ނުކުތުން.
(2) ހުރަހެއްނެތި އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ވައިހިނގާގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން.
(3) އެއްފަހަރަކު ވައިޖެހޭ މިސްރާބަކުން، އަނެއް މިސްރާބަކަށް ވައި ބަދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ