...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިކަނިވުން
މ.
ރިޔާނެގި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދިމާއިން ވައިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރިޔަލުގައި ވައިނޭޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ