...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިކުޑަ
ނ.
ވައިގެއެހީގައި މަތިން ތިރިއަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މީހުން ބޭލުމަށް ލުއިފޮތި ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައިވާ ފަތްޖަހާ ކުޑައެއް.
މިކުޑަ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ މަތިންދާބޯޓުން އެއްގަމުގެ އެކި ތަންތަނަށް މީހުން ބޭލުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ