...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިއެޅުވުން
މ.
(1) ރިޔަލުގައި ވައި އަޅާނެގޮތް ހެދުން.
(2) މީހަކު ލައްވައި، އެއްޗަކަށް ވައިއެޅުން.
(3) މަޖާޒު:
ސާހިބަކު ރުހިވަޑައިގަންނަވާނޭގޮތް ހޯދައިގެން އެގޮތް ދައްކައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިއެޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ