...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިމަތި
ނ.
(1) ވައިޖެހޭ ދިމާ (2) ވައިޖެހޭ ފަރާތް.
(3) މަޖާޒު:
އަމުރުވެރިއެއްގެ ރުހުން ހުންނަ ނުހުންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހަރުވުން . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާ ދަތުރު . ހޭރިޔާކުރުން . ޅަ . ޅަކަން . ޅަވުން . ކަނިހުރަސްކުރުން . އިދަމަތި . ވައިބުޑު . ވައިމައްޗަށްއެރުން . ވައިމަތިނުރަނގަޅުވުން . ވައިފުސް . ވިލާބުޑު . މަތިންއެރުން . މަތިބިތް . މަތިކިބަ . މަތިއެނގަ . ފަރުމަތިންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ