...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިފެންޖެހުން
މ.
(1) ކުރުނބާ ކަނޑާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ވައި ނެރެލުމަށްޓަކައި އެއްޗެއް ހަރައި ނުވަތަ އެއްޗަކުން ޖަހައި ތޮރުފައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
އުޅޭތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގެ ވަޔާއި ފެނުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ރަނގަޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ