...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިދިނުން
މ.
ވިހާން ބަނޑުގައި ރިހޭމީހާ ވޭންވަރު ފިލުވުން.
ބައެއް ޖަނަވާރާ މެދުވެސް މިބަސް މިހެން ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުނެދިނުން . ކާވެނި . ކާވެނިކުރުން . އިޙުސާންތެރިކަން . އުނގަންނައިދިނުން . ވިސްނައިދިނުން . ދޭހަކޮށްދިނުން . ތަޢާރަފުކޮށްދިނުން . ލައިދިނުން . ލައްވައިދިނުން . ސަޕުލައިކުރުން . ޓިއުޝަން . ޝަރަޙަކޮށްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ