...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގަތުން
މ.
ވައިހިފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހެދިގަތުން . ރުޅިބޭލުން . ބަރުތީލައަރުއްވައިގަތުން . ބަވައިގަތުން . ބަޑިތެޅުން . ބަޑިޖެހުން . ބުރުބުރުޖައްސައިގަތުން . ކަހައިގަތުން . ކޮޅުވަށިންދިނުން . އަންދައިގަތުން . މޮށެގަތުން . ފަހައިގަތުން . ފުންމައިގަތުން . ފޮޅައިގަތުން . ދަކަނދާނެގުން . ދުންބުރުއަރުވައިލުން . ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން . ތަޅުވައިގަތުން . ތަލިހިއްކުން . ލަކުވައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ