...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިޖެހުން
މ.
(1) ވައިރޯޅިވުން.
(2) ވައި އައުން.
(3) އެއްޗަކަށް ވައި ވެއްދުން.
(4) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ފެށުން މުހުތާދެއް ފުއްދަންވެގެން އެމީހަކު ރުހޭނެގޮތް ހޯދައިގެން އެގޮތް ދައްކައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ވައިއިދިވުން . ވައިއެރުން . ވައިއެޅުން . ވައިވަށާހިނގުން . ވައިޖެއްސުން . ފަހިވައިލިބުން . ފަނިވައިޖެހުން . ގުންބާކުރުން . ގުންބާދިނުން . ގުންބާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ