...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުކަން
ނއނ.
(1) ތެދަށް ހުންނާނޭ ބާރު ނުހުންނަކަން.
(2) ޤަވާޢިދެއްނެތި ގަސްތައް ހެދިގެން ގިނަވެފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާކަން . ވެޔޮބިލެތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ