...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުއެޅުން
މ.
(1) ވަލެއްގެ އުޅިތައް އެއްކޮށް އެނބުރުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާއިރު ވަލުން ހައްޔަރުކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ތިމާ ކުރިކަމެއް ބަދަލު ވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެކިގޮތްގޮތުން ގަދަހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ