...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުވަނުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) މަގުއޮޅުން.
(2) ދެވޭ ނުދެވޭތަނެއް ނޭގުން.
(3) ޙަޤީޤަތް ނުފިލައިހުރެ ޙަޤީޤަތް ފިލައްޖެކަމަށް ހީވެގެން އުޅުން.
(4) ހެޔޮ ކަމަކަށް ނުބައިކަމެކޭ ހީވުން، ނުވަތަ ނުބައިކަމަކަށް ހެޔޮކަމެކޭހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ