...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުމަކުނު
ނ.
ވައުފުރާ ޒާތުގެ މަކުނު.
މިއީ ފައިދިގުމަކުނަށްވުރެ ކުޑަ ރަންމަކުނު ކަހަލަގޮތަކަށް ވާފުރައިގެން އުޅޭ މަކުނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާމަކުނު . ވާމަކުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ