...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްތަރު
ނ.
(1) ސިފަ، (2) ޒާތް.
(3) ކަހަލަ.
(4) ފާޑު.
(5) ގޮތް.
(6) ޢަލާމާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނގާ . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކެޔޮ . ހަކުރު . ހައްބުރު . ހަމައެޅުން . ހަތިމައު . ހަތްކޮޅު . ހަތްމޮރު . ހަލަވެލި . ހިނބޫ . ހިނބެ . ހިރިކުއްޅަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިބަރުތޮޅި . ހިކަނދި . ހިކިބަލި . ހިކިބޮނދެ . ހިއްތަލަ . ހިތިދަނޑި . ހިތީބޯޓް . ހިލަގައު . ހުނގު . ހުރާމަސް . ހުރިގޮތް . ހުޅުނބުފިލާ . ހުކުރެދި . ހުއިފިލަނޑާ . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަނދުގަނދަކޯޅި . ހުވަފެން . ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދުރިހި . ހުދުކޮކާބޮލި . ހުދުއޮށަނި . ހުދުގެދަ . ހުތްޖަޑާ . ހުޑުލި . ހޫކުޅި . ހޫޕުމޭރެ . ހެނގަމަސް . ހެދިގެންއުޅުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހެޔޮމީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ