...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްތަރުކުރުން
މ.
(1) ސިފައިގައި އެއްގޮތްކުރުން.
(2) ފާޑުގެނައުން.
(3) ފާޑުކުރުން.
(4) ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ޢަލާމާތް ފެނުން.
މިސާލު:
ވިއްސާރައިގެ ވައްތަރު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްގޮތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ