...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޖެހުން
މ.
(1) ބިލެތުގެ ދާމުލުން ކުރިފެޅުން.
(2) (ސ) ހިކޭ ދިޔައިގައި ފަޅުގައި ހުންނަ އޮޑިދޯނި ފަހަރު ރާޅާ ހިއްލި ހިއްލިފައި އޭގެ ފަށަން ބިމުގައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ