...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަފަޓެ
ނ.
(ގ) (1) ޅަފަށް.
ތަކެތި ހަނުލާ އިރު މިޔައަށް އަރާ ކުރަކި ކަމެއް.
(2) ކެއްސާލާއިރު ކަރުތެރޭގައި ހުންނަ ކުރަކިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ