...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތުފައި
ނ.
ބިގަރު، އިންޖީނު އުނދުން ފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރަށް ވައި ނުކުތަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ގުންބާ ހޮޅީގެ އެތެރެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ